spear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spear.

Từ điển Anh Việt

 • spear

  /spiə/

  * danh từ

  cái giáo, cái mác, cái thương

  cái xiên (đâm cá)

  (thơ ca) (như) spearman

  * ngoại động từ

  đâm (bằng giáo)

  xiên (cá)

  * nội động từ

  đâm phập vào (như một ngọn giáo)

  mọc thẳng vút lên

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spear

  a long pointed rod used as a tool or weapon

  Synonyms: lance, shaft

  an implement with a shaft and barbed point used for catching fish

  Synonyms: gig, fizgig, fishgig, lance

  pierce with a spear

  spear fish

  thrust up like a spear

  The branch speared up into the air

  Synonyms: spear up