spear side nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spear side nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spear side giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spear side.

Từ điển Anh Việt

  • spear side

    /'sipə'said/

    * danh từ

    bên (họ) nội