spearfish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spearfish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spearfish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spearfish.

Từ điển Anh Việt

  • spearfish

    /'spiəfiʃ/

    * danh từ

    (động vật học) cá cờ Nhật bản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spearfish

    any of several large vigorous pelagic fishes resembling sailfishes but with first dorsal fin much reduced; worldwide but rare