ion stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ion stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ion stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ion stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ion stream

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    luồng ion