ionogenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ionogenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ionogenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ionogenic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ionogenic

    * kỹ thuật

    y học:

    tạo ion