interpret as command (iac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpret as command (iac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpret as command (iac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpret as command (iac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interpret as command (iac)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    được hiểu là lệnh