interpretive trace program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretive trace program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretive trace program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretive trace program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interpretive trace program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình vết diễn dịch