interpretive program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretive program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretive program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretive program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • interpretive program

  * kỹ thuật

  trình biên dịch

  toán & tin:

  chương trình diễn dịch

  chương trình thông dịch

  trình thông dịch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • interpretive program

  Similar:

  interpreter: (computer science) a program that translates and executes source language statements one line at a time