interpretive center nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretive center nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretive center giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretive center.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interpretive center

    * kinh tế

    minh

    trung tâm thuyết giải