interpretively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interpretively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interpretively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interpretively.

Từ điển Anh Việt

  • interpretively

    xem interpretive