intellectual property nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectual property nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectual property giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectual property.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • intellectual property

  * kinh tế

  tài sản trí tuệ

  * kỹ thuật

  quyền sở hữu trí tuệ

  xây dựng:

  của cải trí tuệ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intellectual property

  intangible property that is the result of creativity (such as patents or trademarks or copyrights)