intellectualism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectualism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectualism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectualism.

Từ điển Anh Việt

 • intellectualism

  /,inti'lektjuəlizm/

  * danh từ

  sự say mê công việc trí óc

  sự quá nặng về trí óc

  (triết học) thuyết duy lý trí