intellectualizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectualizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectualizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectualizer.

Từ điển Anh Việt

  • intellectualizer

    xem intellectualize