intellectual property management interface (ipmp) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectual property management interface (ipmp) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectual property management interface (ipmp) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectual property management interface (ipmp).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intellectual property management interface (ipmp)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao diện quản lý sở hữu trí tuệ