intellectually nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectually nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectually giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectually.

Từ điển Anh Việt

 • intellectually

  * phó từ

  về mặt trí tuệ, trí thức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • intellectually

  in an intellectual manner

  intellectually gifted children

  intellectually influenced