intellectualness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectualness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectualness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectualness.

Từ điển Anh Việt

  • intellectualness

    xem intellectual