intellectualist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intellectualist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intellectualist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intellectualist.

Từ điển Anh Việt

  • intellectualist

    /,inti'lektjuəlist/

    * danh từ

    (triết học) người duy lý trí