insurance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance.

Từ điển Anh Việt

 • insurance

  /in'ʃuərəns/

  * danh từ

  sự bảo hiểm

  tiền đóng bảo hiểm; tiền bảo hiểm được hưởng

  hợp đồng bảo hiểm

 • Insurance

  (Econ) Bảo hiểm

  + Bảo hiểm cho phép mọi người đổi rủi ro của việc thua thiệt lớn để lấy sự chắc chắn của việc thua thiệt nhỏ.

 • insurance

  (toán kinh tế) sự bảo hiểm biện pháp bảo hiểm, chế độ bảo hiểm

  acsidnet i. bảo hiểm tai nạn

  life i. bảo hiểm đời sống

  property i. bảo hiểm tài sản

  term life i. bảo hiểm suốt đời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insurance

  promise of reimbursement in the case of loss; paid to people or companies so concerned about hazards that they have made prepayments to an insurance company

  Similar:

  policy: written contract or certificate of insurance

  you should have read the small print on your policy

  Synonyms: insurance policy

  indemnity: protection against future loss