insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance policy.

Từ điển Anh Việt

 • insurance policy

  * danh từ

  hợp đồng bảo hiểm, bảo khoán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • insurance policy

  * kinh tế

  đơn bảo hiểm

  khế ước bảo hiểm

  * kỹ thuật

  chính sách bảo hiểm

  xây dựng:

  hợp đồng bảo hiểm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • insurance policy

  Similar:

  policy: written contract or certificate of insurance

  you should have read the small print on your policy

  Synonyms: insurance