insurance pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance pole

    * kỹ thuật

    chính sách bảo hiểm