insurance value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance value

    * kinh tế

    giá trị bảo hiểm