insurance in force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance in force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance in force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance in force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance in force

    * kinh tế

    bảo hiểm

    đang còn hiệu lực