insurance benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance benefit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance benefit

    * kinh tế

    tiền bồi thường bảo hiểm

    tiền bồi thường thiệt hại