insurance plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance plan

    * kinh tế

    kế hoạch bảo hiểm