insurance bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance bond

    * kinh tế

    trái khoán bảo hiểm