insurance of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

insurance of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm insurance of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của insurance of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • insurance of goods

    * kinh tế

    bảo hiểm hàng hóa