inflect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflect.

Từ điển Anh Việt

 • inflect

  /in'flekt/

  * ngoại động từ

  bẻ cong vào trong; làm cong

  (âm nhạc) chuyển điệu

  (ngôn ngữ học) biến cách

 • inflect

  uốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inflect

  * kỹ thuật

  bẻ cong

  làm vênh

  làm vồng

  uốn

  uốn cong

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inflect

  change the form of a word in accordance as required by the grammatical rules of the language

  Similar:

  tone: vary the pitch of one's speech

  Synonyms: modulate