inflectionally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflectionally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflectionally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflectionally.

Từ điển Anh Việt

  • inflectionally

    xem inflection