inflectional morphology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflectional morphology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflectional morphology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflectional morphology.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inflectional morphology

    the part of grammar that deals with the inflections of words

    Synonyms: accidence

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).