inflectional ending nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflectional ending nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflectional ending giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflectional ending.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inflectional ending

    an inflection that is added at the end of a root word

    Synonyms: inflectional suffix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).