inflection, inflexion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflection, inflexion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflection, inflexion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflection, inflexion.

Từ điển Anh Việt

  • inflection, inflexion

    sự uốn