inflected arch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflected arch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflected arch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflected arch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inflected arch

    * kỹ thuật

    cuốn ngược