inflective nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflective nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflective giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflective.

Từ điển Anh Việt

  • inflective

    /in'flektiv/

    * tính từ

    (ngôn ngữ học) biến cách