inflection point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inflection point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inflection point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inflection point.

Từ điển Anh Việt

 • inflection point

  /in'flekʃn'pɔint/

  * danh từ

  (toán học) điểm uốn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inflection point

  * kỹ thuật

  điểm uốn