immediate backward release nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

immediate backward release nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm immediate backward release giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của immediate backward release.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • immediate backward release

    * kỹ thuật

    nhả lại tức khắc