hush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hush.

Từ điển Anh Việt

 • hush

  /hʌʃ/

  * danh từ

  sự im lặng

  in the hush of night: trong cảnh im lặng của đêm khuya

  * ngoại động từ

  làm cho im đi, làm cho nín lặng

  to hush a baby to sleep: dỗ em bé ngủ im

  (+ up) bưng bít, ỉm đi

  to hush up a scandal: bưng bít một chuyện xấu xa

  * nội động từ

  im, nín lặng, làm thinh

  * thán từ

  suỵt!, im đi!

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • hush

  (poetic) tranquil silence

  the still of the night

  Synonyms: stillness, still

  become quiet or still; fall silent

  hush my baby!

  cause to be quiet or not talk

  Please silence the children in the church!

  Synonyms: quieten, silence, still, shut up, hush up

  Antonyms: louden

  wash by removing particles

  Wash ores

  run water over the ground to erode (soil), revealing the underlying strata and valuable minerals

  Similar:

  quieten: become quiet or quieter

  The audience fell silent when the speaker entered

  Synonyms: quiet, quiesce, quiet down, pipe down

  Antonyms: louden