fuel strainer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuel strainer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuel strainer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuel strainer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fuel strainer

    * kỹ thuật

    bình lược nhiên liệu

    bộ lọc nhiên liệu