fuel spraying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuel spraying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuel spraying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuel spraying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fuel spraying

    * kỹ thuật

    sự phun nhiên liệu