fuel metering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuel metering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuel metering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuel metering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fuel metering

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    sự định lượng nhiên liệu

    sự đo nhiên liệu