fruit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fruit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fruit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fruit.

Từ điển Anh Việt

 • fruit

  /fru:t/

  * danh từ

  quả, trái cây

  thành quả, kết quả

  (số nhiều) thu hoạch, lợi tức

  (kinh thánh) con cái

  fruit of the womb: con cái

  * ngoại động từ

  làm cho ra quả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fruit

  the ripened reproductive body of a seed plant

  the consequence of some effort or action

  he lived long enough to see the fruit of his policies

  cause to bear fruit

  bear fruit

  the trees fruited early this year

  Similar:

  yield: an amount of a product