fresh concrete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fresh concrete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fresh concrete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fresh concrete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fresh concrete

  * kỹ thuật

  bê tông mới đổ

  bê tông tươi

  xây dựng:

  bê tông mới đồ

  bê tông tươi (mới trộn xong)

  bê tông vừa mới trộn

  cơ khí & công trình:

  bê tông mới đúc