freshly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

freshly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm freshly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của freshly.

Từ điển Anh Việt

 • freshly

  /'freʃli/

  * phó từ

  ((thường) + động tính từ quá khứ) mới mẻ, vừa mới

  bread freshly baked: bánh mì vừa mới nướng

  có vẻ tươi, tươi mát

  khoẻ khắn, sảng khoái

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) lại, lại bắt đầu lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • freshly

  Similar:

  newly: very recently

  they are newly married

  newly raised objections

  a newly arranged hairdo

  grass new washed by the rain

  a freshly cleaned floor

  we are fresh out of tomatoes

  Synonyms: fresh, new

  impertinently: in an impudent or impertinent manner

  a lean, swarthy fellow was peering through the window, grinning impudently

  Synonyms: saucily, pertly, impudently