impertinently nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impertinently nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impertinently giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impertinently.

Từ điển Anh Việt

 • impertinently

  * phó từ

  xấc láo, xấc xược

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impertinently

  in an impudent or impertinent manner

  a lean, swarthy fellow was peering through the window, grinning impudently

  Synonyms: saucily, pertly, freshly, impudently