financial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

financial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm financial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của financial.

Từ điển Anh Việt

 • financial

  /fai'nænʃəl/

  * tính từ

  (thuộc) tài chính, về tài chính

  a financial institute: trường tài chính

  financial world: giới tài chính

  to be in financial difficulties: gặp khó khăn về tài chính

 • financial

  (toán kinh tế) (thuộc) tài chính

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • financial

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tài chính

  xây dựng:

  thuộc tài chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • financial

  Similar:

  fiscal: involving financial matters

  fiscal responsibility

  Antonyms: nonfinancial