fiscal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fiscal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fiscal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fiscal.

Từ điển Anh Việt

 • fiscal

  /fiskəl/

  * tính từ

  (thuộc) công khố; (thuộc) tài chính

  fiscal year: năm tài chính

  * danh từ

  viên chức tư pháp (ở một số nước Châu-âu)

  (Ê-cốt) (pháp lý) biện lý

 • fiscal

  (toán kinh tế) (thuộc) thu nhập

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fiscal

  * kinh tế

  thuế vụ viên

  * kỹ thuật

  ngân khố

  toán & tin:

  tài chính

  thuộc tài chính

Từ điển Anh Anh - Wordnet