financial news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

financial news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm financial news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của financial news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • financial news

    * kinh tế

    tin tức tài chính