fast select facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast select facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast select facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast select facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fast select facility

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ chọn lọc nhanh