fast dye nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast dye nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast dye giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast dye.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fast dye

    dye with fast colors

    These shirts should be fast-dyed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).