fast of tammuz nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast of tammuz nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast of tammuz giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast of tammuz.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fast of tammuz

    (Judaism) a minor fast day on Tammuz 17 when the walls of Jerusalem were breached

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).