fast freezing control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fast freezing control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fast freezing control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fast freezing control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fast freezing control

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    sự điều chỉnh kết đông nhanh